OMSENDSKRYWE NO 87 / CIRCULAR NO 87

1 Oueraand
Baie dankie aan elke ouer wat bemoeienis maak met sy/haar kind se skoolwerk deur die oueraande by te woon.

1. Parents' Evening
Thank you to every parent who makes time to become involved in his/her child's school work by attending parents' evenings.

2. Wintersport
Hartlik geluk aan ons rugby- en hokkiespanne wat die afgelope naweek die spanne van Hoërskool Ben Viljoen aangedurf het.
Dankie aan al ons ondersteuners op hierdie dag, en veral ook aan ons noodhulpspan wat weer eens hul staal gewys het - veral tydens die eerstespan-rugbywedstryd!
Geluk ook aan die gholfspanne wat Nylstroom geklop het.

2. Winter sport
Congratulations to our rugby and hockey teams who took on the teams of Ben Viljoen this past weekend.
Thank you to all our supporters on this day, as well as our First Aid Team who once again showed what they are made of - especially during the first rugby team's match!
Congratulations to the golf teams who beat the teams of Nylstroom.

3. Eksamen
Die eksamenrooster is aangeheg. Ouers, sien asseblief toe dat u kind sy/haar verantwoordelikhede nakom deur hard te werk vir die komende eksamen. Die eksamen begin op 24 Mei 2011.

3. Exams
The timetable for the exams is attached. Parents, please see to it that your child is responsible and works hard during these coming exams. The exams start on 24 May 2011.

4. Skoolwebblad
Die skool beplan om binnekort ons eie webblad te h
ê. Ouers met besighede wat sou belangstel om te adverteer op die webblad, stel asseblief die skool in kennis deur 'n e-pos te stuur na die skool, vir aandag mnr Johan Heystek. Daar is slegs beperkte spasie beskikbaar, moet dus nie sloer nie!

4. School Webpage
The school plans to have our own webpage soon. Parents who own businesses who might be interested in advertising on this webpage, please inform the school by sending an e-mail to the school, for attention Mr Johan Heystek. Only limited advertising space is available, therefore do not waste time! 

5. Skooldrag na sportbyeenkomste
Die skool wil graag 'n mooi eenheidsbeeld skep wanneer ons sportbyeenkomste aanbied of bywoon. Leerders word daarom verplig om skooldrag na hierdie geleenthede te dra. Spelers dra die skool/span se amptelike sport-/spandrag.5. School uniform to sport meetings
The school wishes to create an image of unity when attending or hosting sport meetings. Learners must therefore wear school uniform to these meetings. Players wear the school/team's sport/team wear.  

6. Finansies
Skoolgelde beloop R 900 per maand (R 9000 per jaar) en moet reeds teen 31 Oktober 2011 ten volle vereffen wees. U word aangeraai om gebruik te maak van 'n internetbetaling. Gebruik asseblief u kind se skoolgeldrekeningnommer as verwysing.
Geen betalings sal meer aanvaar word na 13:00 op weeksdae en 12:00 op Vrydae nie.

6. Finances
School fees are R 900 per month
(R 9000 per year) and must be fully paid by 31 October 2011. You are advised to make use of internet payments, using your child's school fee account number as reference.
No payments will be accepted after 13:00 on weekdays or 12:00 on Fridays anymore.
 
7. Skoolure
Die skool sluit sedert 13 Mei weer om 13:30 daagliks en 13:00 op Vrydae.

7. School hours
Since 13 May the school closes again at 13:30 daily and 13:00 on Fridays.

8. Beheerliggaamverslag t.o.v. HOD-besoek
Aangeheg.

8. SGB Report on HOD-besoek
Attached

9. Onnienuus
* Ons innige meegevoel met mev Annelie Wessels
   wie se skoonmoeder tragies oorlede is.
* Welkom terug aan mevv Louise Schonfeldt, Rene
   Coetsee en Ronel Vermeulen na hulle operasies.
* Welkom aan mevv Mariaan Human en Sorita 
  Cornelius wat aflos in die Geografie-, Engels- en
  Afrikaanse poste. 

10. Wintersportspanfoto's
Die wintersportspanfoto's sal geneem word op 4 Junie tydens die tuisbyeenkoms teen Hoërskool Piet Potgieter.

10. Winter Sport Team Photos
The team photos for all winter sport teams will be taken on 4 June during the sport meeting against Hoërskool Piet Potgieter.

11. Borge/Sponsors
Ondersteun asb. ons borge / Please support our sponsors:
Hokkie/Hockey: - Tamboti Toyota
                            Wianko Pale
                            Anders Computing 
Tennis:                  EXXARO (Mnr Joe Meyer)
Rassiegroete
Mnr L.A. Campbell : Hoof/PrincipalBHL-verslag aan ouers

Die Beheerliggaam wil langs hierdie weg 'n woord van hartlike dank rig aan die ouers van die graad neges. Hierdie groep ouers was bereid om met die beheerliggaam en skoolbestuurspan saam te werk met betrekking tot sake rakende hulle leerlinge in graad nege.
As beheerliggaam weet ons dat die drie bene van 'n vennootskap tussen ouer, leerling en skool onlosmaaklik van mekaar funksioneer. Dit is dan ook van uiterste belang dat die kommunikasie tussen hierdie vennote gesond en oop moet wees.
In die lig van bogenoemde het die ouers die beheerliggaam en skoolbestuurspan gekontak met probleme wat ervaar word m.b.t. die vak Wiskunde in graad 9. Na vele vergaderings en in oorlegpleging met alle persone betrokke, word die volgende aan die ouers teruggerapporteer.:
Dit is onrusbarend dat daar so 'n swak gemiddeld vir Wiskunde in graad nege behaal is. Die beheerliggaam en skoolbestuurspan neem kennis van eersgenoemde en in samewerking met alle partye is daar besluit dat aksies en projekte geloots sal word wat die verbetering van die gemiddeld sal teiken.
Die skoolbestuurspan onder leiding van die adjunkhoof en ook die wiskundedepartementshoof, gaan intensiewe mentorskap, leiding en kontrole met betrekking tot hierdie saak van stapel stuur. Ingeboude meganismes soos byvoorbeeld die geïntegreerde kwaliteit bestuursisteme van die department wat kwalitatief ondersoekend en leidinggewend van aard is, sal ingespan word om hierdie proses ook te fasiliteer. Ekstra klasse, toetse en oueraande sal ook as meganismes gebruik word om die verbeteringsdoelwitte gestel, te haal.
Vanuit die ouergeledere is verbeterde selfwerksaamheid, selfdissipline in die klas en'n verhoogde huiswerkaktiwiteitsbeginsel op die tafel geplaas. 'n Noue kommunikasiebeginsel, nl. die skrif van die leerlinge, sal gebruik word deur ouers en onderwysers om oop en onbelemmerde kommunikasie te voer.

Die uwe
Beheerliggaamvoorsitter

SGB Report to Parents

The school governing body wishes to, via this channel, extend a word of sincere thanks to the grade nine parents. This group of parents were willing to cooperate with the SGB and school management team in connection with matters concerning their grade nine learners.
As SGB we know that the three legs of a partnership between parent, learner and school function as an inseparable whole. It is therefore extremely important that communication between these partners be open, and healthy.
In the light of the above mentioned, the parents contacted the SGB in regarding problems experienced in the subject mathematics in grade nine. After many meetings involving all persons involved, the SGB wishes to report the following:
It is worrying that such a poor average is obtained in Mathematics in grade nine. The SGB and SMT take note of the matter and, in cooperation with all parties, it has been decided to launch actions and projects targeting the improvement of the average.
The SMT, under leadership of the deputy principal and the head of the Mathematics Department, will launch intensive mentorship, guidance and control. Built-in mechanisms, which will be qualitative, investigative and guiding in nature for example integrated quality systems from the department, will be employed to facilitate the process.
Extra classes, tests and parents' evenings will also be used as mechanisms to obtain the improved aims.
The parents' part will be to employ a principle of improved self...self-discipline in the classroom and an increase in homework activity. A close communication system, namely the scripts of the learners, will also be used by parents and teachers to continue to communicate unhindered.
 
Regards
SGB Chairman

BHL-verslag na departementele-ondersoek
Na aanleiding van die Departement van Onderwys se besoek aan die skool op 11 en 12 April 2011 is die volgende aanbevelings gemaak:
        Die aansteling van 4 ad hoc poste vir die areas Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie.
        Dat daar 'n goed-opgeleide beheerliggaam is wat die rol van die beheerliggaam verstaan met die gepaardgaande verantwoordelikhede.
        Die daarstelling van 'n diversiteitsbeleid om die skool te lei.
        Die daarstelling van 'n voldoende gedragstelsel (code of conduct) vir alle leerlinge.
        'n Taalbeleid wat die behoeftes van Afrikaans- en Engelssprekendes sal aanspreek.
        Die definiëring en bepaling van die skool se voedingsareas.
        'n Veldtog gedryf deur die kringbestuurder om die moontlikheid van vrystelling van skoolgelde te verduidelik.
        Begeleiding deur die department vir korrekte korrelasie tussen beleid en praktyk tydens die kies van vakke deur leerlinge en
        Die verhoging van die beskikbaarheid van addisionele klaskamers.

Gekoppel aan hierdie voorstelle is teikendatums en personeel verantwoordelik vir die toesien van die uitvoering van genoemde voorstelle.

Die beheerliggaam gaan binnekort vergader om bogenoemde te bespreek en 'n plan van aksie daar te stel.

Beheerliggaamgroete
Dr WG Emslie


Report after investigation by department
After the visit by the Department of Education to the school on 11 and 12 April, the following recommendations were made:
        The appointment of four ad hoc posts for the learning areas Economical and Management Sciences, Science, Mathematics and Technology.
        That there will be a well-trained SGB which understands the role and responsibilities of the SGB.
        Implementing a sufficient Code of Conduct for all learners.
        A language policy which will benefit both Afrikaans and English speakers.
        Defining and determining the school's feeding area.
        A campaign driven by the circuit manager to explain the possibility of exemption from school fees.
        Guidance by the department towards the correct correlation between policy and practice during the choice of subjects and
        The availability of additional classrooms.

Linked to these suggestions are target dates and personnel responsible for ensuring that these suggestions be implemented.
The SGB will gather shortly to discuss the above mentioned and set up a plan of action.

SGB Regards
DR WG Emslie